pridea.sk

V živote môže nastať mnoho nečakaných a náhodných udalostí, kvôli ktorým by mal každý mať uzavretú pre istotu poistnú zmluvu, pretože nikdy nevieme čo sa nám môže prihodiť. Poistná zmluva je vlastne zmluvný dokument, ktorý vyjadruje zmluvný vzťah medzi poistiteľom (poisťovňa) a poistníkom (klient). Tento dokument zaväzuje poistiteľa s tým, že v prípade ak by nastala nejaká neočakávaná udalosť ako je napríklad nehoda, strata batožiny počas cestovania alebo iné udalosti, je povinný v určitom rozsahu vyplatiť poistné. V tejto zmluve sú taktiež dohodnuté aj konkrétne podmienky, podľa ktorých sa potom určujú špecifikácie v situáciách, kedy sa má poistné klientovi vyplatiť.

podpis poistnej zmluvy

Poistných zmlúv môže byť viacero druhov a prispôsobujú sa vybranému typu poistenia, napríklad môže ísť o cestovné poistenie, životné poistenie, poistenie domu, nehnuteľnosti, či auta alebo rôzne iné. Za poistné služby platí poistník platbu, ktorá sa taktiež odvíja od typu poistenia. Môže ísť o pravidelnú mesačnú platbu, raz za štvrťrok, raz ročne, ale aj jednorazovo. Všetko závisí od individuálnej poisťovne a dohody so zákazníkom.

uzavretie poistnej zmluvy

Poistenie a poistná zmluva Ezmluva.sk sa musia riadiť Občianskym zákonníkom a náležitosťami, ktoré sú v ňom platné. Podľa tohto zákonníka, žiada klient o poistenie, prostredníctvom podania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. Ďalej Občiansky zákonník hovorí, že každá poistná zmluva musí obsahovať všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania, osobitné poistné podmienky, doložky k zmluve a prílohy. Odporúča sa, aby spolu s poistnom zmluvou bol k nej pripojený aj doklad o zaplatení poistného. V tomto prípade sa to odlišuje pri jednorazovom poplatku, kedy je doklad iba jeden, a pri inom platení, napríklad mesačnom sa dáva k zmluve prvý uhradený doklad. Samotné poistenie potom následne vzniká buď na základe zaplatenia prvej úhrady, alebo podpísaním poistnej zmluvy. Znova všetko závisí od individuálnej poisťovne a druhu poistenia, ktorý plánujete uzavrieť.